בשנת 1994 חתמה החברה הסכם עם עיריית נוף הגליל לפיו החברה תבנה את מתחם השוק העירוני ותפעיל אותו על קרקע בבעלות של עיריית נוף הגליל. בניית השוק העירוני הסתיימה בתחילת שנת 1997.
סה"כ עלות הקמת השוק כולל השקעות שבוצעו במשך השנים (עד סוף 2007) הסתכמה בכ- 10 מלש"ח, אשר מומנו בהלוואה לזמן ארוך, אשר נפרעה במלואה. עד שנת 2010 הפעילה החברה את השוק בעצמה לרבות השכרת הדוכנים.
החל משנת 2010 הפעלת השוק הועברה ליזם.